skip to Main Content

بهره، اقتصاد و بازار‌های مالی‌ در سال ۲۰۲۰

RADIO PROGRAM


تغییر وام با گرفتن پول اضافی از ذخیره منزل، و یا وام اعتباری اکویتی یا ذخیره منزل


چند نکته درباره وام‌های اکویتی و وام خانه برای کسانی‌ که تازه به آمریکا مهاجرت کرده ا‌ند


دلایل چرخش بانک مرکزی در سیاست بهره، بهره صفر یا بهره منفی‌، برندگان و بازندگن این سیاست پولی‌


 

سقف جدید وام‌های فنیمی و فردی مک، شرایط گرفتن وام ساختمان‌های ۵ واحد به بالا ، وضعیت بازار بهره


از بازار  بهره ومستغلات در آمریکا تا بازار طلا در دنیا

چشم انداز اقتصاد مالی‌ در مقابل اقتصاد واقعی‌‌

تغیرات احتمالی‌ نمره اعتباری در گرفتن وام‌های خانه

 

چند نکته درباره وام‌های اکویتی و وام خانه برای کسانی‌ که تازه به آمریکا مهاجرت کرده ا‌ند

چند نکته درباره وام‌های اکویتی و وام خانه برای کسانی‌ که تازه به آمریکا مهاجرت کرده ا‌ند

سقف جدید وام‌ها و برنامه‌های جدید وام برای پزشکان

بهره، اقتصاد و بازار‌های مالی‌ در سال ۲۰۲۰

 

سقف جدید وام‌های فنیمی و فردی مک، شرایط گرفتن وام ساختمان‌های ۵ واحد به بالا ، وضعیت بازار بهره

آخرین برنامه‌های وام با شری بیبیان

از بازار بهره و مستغلات در آمریکا تا بازار طلا در دنیا

آخرین برنامه‌های وام با شری بیبیان

چند نکته درباره وام‌های اکویتی و وام خانه برای کسانی‌ که تازه به آمریکا مهاجرت کرده ا‌ند

چند نکته درباره وام‌های اکویتی و وام خانه برای کسانی‌ که تازه به آمریکا مهاجرت کرده ا‌ند

چن نکته درباره وام‌های اکویتی و وام خانه برای کسانی‌ که تازه به آمریکا مهاجرت کرده ا‌ند

دلایل چرخش بانک مرکزی در سیاست بهره، بهره صفر یا بهره منفی‌، برندگان و بازندگن این سیاست پولی‌

تغییر وام با گرفتن پول اضافی از ذخیره منزل، و یا وام اعتباری اکویتی منزل

تغییر وام با گرفتن پول اضافی از ذخیره منزل، و یا وام اعتباری اکویتی منزل

دو دقیقه با شری بیبیان، وام خرید خانه فقط با پنج درصد -5%- پیش پرداخت

دو دقیقه با شری بیبیان، گرفتن وام از ذخیره خانه یا وام اکویتی

Back To Top