skip to Main Content

بهره، اقتصاد و بازار‌های مالی‌ در سال ۲۰۲۰

دلایل چرخش بانک مرکزی در سیاست بهره، بهره صفر یا بهره منفی‌، برندگان و بازندگن این سیاست پولی‌

چند نکته درباره وام‌های اکویتی و وام خانه برای کسانی‌ که تازه به آمریکا مهاجرت کرده ا‌ند

از بازار  بهره ومستغلات در آمریکا تا بازار طلا در دنیا

 

سقف جدید وام‌های فنیمی و فردی مک، شرایط گرفتن وام ساختمان‌های ۵ واحد به بالا ، وضعیت بازار بهره

تغیرات احتمالی‌ نمره اعتباری در گرفتن وام‌های خانه

 

چشم انداز اقتصاد مالی‌ در مقابل اقتصاد واقعی‌‌

چند نکته درباره وام‌های اکویتی و وام خانه برای کسانی‌ که تازه به آمریکا مهاجرت کرده ا‌ند

چند نکته درباره وام‌های اکویتی و وام خانه برای کسانی‌ که تازه به آمریکا مهاجرت کرده ا‌ند

بهره، اقتصاد و بازار‌های مالی‌ در سال ۲۰۲۰

 

سقف جدید وام‌ها و برنامه‌های جدید وام برای پزشکان

آخرین برنامه‌های وام با شری بیبیان

سقف جدید وام‌های فنیمی و فردی مک، شرایط گرفتن وام ساختمان‌های ۵ واحد به بالا ، وضعیت بازار بهره

آخرین برنامه‌های وام با شری بیبیان

از بازار بهره و مستغلات در آمریکا تا بازار طلا در دنیا

چند نکته درباره وام‌های اکویتی و وام خانه برای کسانی‌ که تازه به آمریکا مهاجرت کرده ا‌ند

چند نکته درباره وام‌های اکویتی و وام خانه برای کسانی‌ که تازه به آمریکا مهاجرت کرده ا‌ند

دلایل چرخش بانک مرکزی در سیاست بهره، بهره صفر یا بهره منفی‌، برندگان و بازندگن این سیاست پولی‌

چن نکته درباره وام‌های اکویتی و وام خانه برای کسانی‌ که تازه به آمریکا مهاجرت کرده ا‌ند

تغییر وام با گرفتن پول اضافی از ذخیره منزل، و یا وام اعتباری اکویتی منزل

تغییر وام با گرفتن پول اضافی از ذخیره منزل، و یا وام اعتباری اکویتی منزل

دو دقیقه با شری بیبیان، گرفتن وام از ذخیره خانه یا وام اکویتی

دو دقیقه با شری بیبیان، وام خرید خانه فقط با پنج درصد -5%- پیش پرداخت

Back To Top